info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-465-5382
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-465-5382
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-929-7419
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-929-7419
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-121-4042
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-121-4042
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-914-5531
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-914-5531
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-4588
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-4588
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-008-2515
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-008-2515
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-6073
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-6073
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-214-9210
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-214-9210
นายบุญยืน เกตุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-367-7607
นายบุญยืน เกตุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-367-7607
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-568-7964
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-568-7964
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-682-2755
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-682-2755
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-241-7528
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-241-7528
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 681