เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดมายืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ตำบลตะกุด เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชร
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลตะกุด พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดรวมทั้งการดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ตลอดจนการเฝ้าระวังหรือติดตามพฤติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ "การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง" poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo อย่าลืม‼️ ชำระค่าภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตลาดเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file หัวเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file หัวเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 33 แห่งพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 253 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13