info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นายมานพ แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร : 082-677-0121
นายมานพ แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร : 082-677-0121
นายอนุรักษ์ คำยัง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร : 086-878-9255
นายอนุรักษ์ คำยัง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร : 086-878-9255
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-465-5382
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-465-5382
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-929-7419
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-929-7419
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-121-4042
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-121-4042
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-914-5531
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-914-5531
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-4588
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-4588
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-008-2515
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-008-2515
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-6073
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-853-6073
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-214-9210
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-214-9210
นายบุญยืน เกตุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-367-7607
นายบุญยืน เกตุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-367-7607
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-568-7964
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-568-7964
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-682-2755
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-682-2755
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-241-7528
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-241-7528
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-901-5550
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-901-5550
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
account_box สำนักปลัดเทศบาล
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสงกรานต์ จีนบัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 081-254-9006
นางสงกรานต์ จีนบัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 081-254-9006
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 091-758-9806
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 091-758-9806
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 081-912-6449
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 081-912-6449
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 099-334-4477
นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 099-334-4477
นายนพดล เพียรพิทยากุล
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 089-083-5413
นายนพดล เพียรพิทยากุล
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 089-083-5413
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายประจวบ คงสมปราชญ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-507-0273
นายประจวบ คงสมปราชญ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-507-0273
นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-991-8766
นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-991-8766
นางสาวกิติกา จันทร์ขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-163-4313
นางสาวกิติกา จันทร์ขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-163-4313
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 084-155-9591
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 084-155-9591
นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 086-627-0052
นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 086-627-0052
นางสาวพรรณอร แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-369-4252
นางสาวพรรณอร แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-369-4252
นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 083-699-7464
นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 083-699-7464
นางวันวิสาข์ มหากุศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-802-6904
นางวันวิสาข์ มหากุศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-802-6904
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-354-9798
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-354-9798
นายประชุม สมัครการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-291-2422
นายประชุม สมัครการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-291-2422
- ว่าง -
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
- ว่าง -
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
- ว่าง -
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
- ว่าง -
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
โทร : 095-116-5494
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
โทร : 095-116-5494
account_box กองคลัง
นางสมสุข ฐานะวร
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
นางสมสุข ฐานะวร
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
นางนพมาส อิ่มโอษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 082-943-9455
นางนพมาส อิ่มโอษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 082-943-9455
นางนัยนา วิรัติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 089-800-8186
นางนัยนา วิรัติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

โทร : 089-800-8186
นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 098-258-8409
นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

โทร : 098-258-8409
นางวรลักษณ์ คณานุกูล
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-309-6307
นางวรลักษณ์ คณานุกูล
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)

โทร : 086-309-6307
นางพภัสสรณ์ กูลกิจจรัสชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 095-412-6694
นางพภัสสรณ์ กูลกิจจรัสชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

โทร : 095-412-6694
นางสาวนันท์นภัส สีทา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-364-3564
นางสาวนันท์นภัส สีทา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 081-364-3564
นางจินตนา รางแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 061-449-4466
นางจินตนา รางแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

โทร : 061-449-4466
นางสาวธัญชนก อุตมะ
คนงาน
โทร : 082-392-8910
นางสาวธัญชนก อุตมะ
คนงาน

โทร : 082-392-8910
นางสาวชนิดา อุตม์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-750-1413
นางสาวชนิดา อุตม์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 087-750-1413
account_box กองช่าง
นายเฉลิมพล ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
นายเฉลิมพล ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
นายสุพตร สุณะเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-019-5494
นายสุพตร สุณะเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-019-5494
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายชัยเดช ตรีทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 088-631-8980
นายชัยเดช ตรีทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 088-631-8980
นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-864-1184
นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 095-864-1184
นางสาวพันธุกานต์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 064-192-5306
นางสาวพันธุกานต์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โทร : 064-192-5306
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 089-802-2722
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 089-802-2722
นายจักร์กฤษ เพ็ชรสิงห์
คนงาน
โทร : 061-325-1783
นายจักร์กฤษ เพ็ชรสิงห์
คนงาน

โทร : 061-325-1783
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
โทร : 087-667-3895
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน

โทร : 087-667-3895
นายปราโมทย์ ทองขลิบ
คนงาน (ประปา)
โทร : 086-137-9323
นายปราโมทย์ ทองขลิบ
คนงาน (ประปา)

โทร : 086-137-9323
account_box กองการศึกษาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 091-698-8332
นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โทร : 091-698-8332
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-586-4556
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 081-586-4556
account_box กองสาธารณสุขฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 086-129-8445
นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทร : 086-129-8445
นางสาวณฐิตา แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 098-263-4290
นางสาวณฐิตา แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 098-263-4290
นางสาวเกศินี เกตุเอี่ยม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082-364-5601
นางสาวเกศินี เกตุเอี่ยม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 082-364-5601
account_box ผู้นำชุมชน
นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-948-8898
นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-948-8898
นายวัลลภ แสงทับทิม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-238-5444
นายวัลลภ แสงทับทิม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-238-5444
นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-538-9214
นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-538-9214
นายเกตุมณี เกตุพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-811-0926
นายเกตุมณี เกตุพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-811-0926
นางบุญเลี้ยง อ่วมเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 081-948-6320
นางบุญเลี้ยง อ่วมเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 081-948-6320
นายชัชวาลย์ ชาญเดช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 087-113-8678
นายชัชวาลย์ ชาญเดช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 087-113-8678
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 707