เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
info คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

คำแถลงนโยบาย
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ปีพุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลตะกุดนี้ ได้มาจากการที่ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน จึงได้นําปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลตะกุด ในการบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุดซึ่ง ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ช่วงระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป ดิฉันจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ ผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ ภายใต้หลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยยึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) สามารถอธิบายหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ (3) การมีหลักการที่แน่นอนและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ Predictability) ซึ่งหมายความว่า กฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การเข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และรับผิดชอบต่อการทำงานและผลงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ดิฉันยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลตะกุดจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุดให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตมีความสุข ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความดี ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลตะกุด สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ ข้อ 1 นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำ และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตำบลตะกุด 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.3 จะดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้จะนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มาใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่มืดมิด ให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 1.4 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตำบลตะกุดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่เขตเมือง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยลดมลภาวะ ข้อ 2 นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดี ด้วยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาและสร้างสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกําลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี รณรงค์ป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้สร้างเทศบาลตำบลตะกุดให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.1 จัดให้มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีลานกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.4 ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ อปพร. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด 2.5 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 2.6 ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกัน โรครวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด 19) 2.7 ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามและควบคุมปัญหายาเสพติด ข้อ 3 นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.1 จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV SECURITY CONTROL ROOM) 3.2 จัดให้มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อบริการจัดส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 3.4 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ข้อ 4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างจริยธรรม สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล บุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 4.2 สนับสนุนให้มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอย่างถ่องแท้ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาพร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและสามารถทำให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจน 4.5 จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้แบบครบวงจร ( TK PARK ) สร้างสรรค์จินตนาการทางปัญญาอย่างมีความสุข 4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีต่างๆด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น งานกวนข้าวทิพย์ วัดตะกุด, งานกวนข้าวเหนียวแดง วัดบ้านกล้วย, และงานกวนกระยาสารท วัดสะตือ ฯลฯ ข้อ 5 นโยบายด้านพัฒนาสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีโอกาสเพิ่มรายได้ พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.1 สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมหาแหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5.2 จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 5.3 จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของประชาชน ข้อ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 6.1 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 6.2 ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันถ่วงที 6.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการโดยจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) 6.5 จัดให้มีเทศบาลสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ ตรวจสอบ พร้อมจัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ทราบ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ นโยบายทั้งหมดที่ได้นําเสนอมานี้ ได้กำหนดขึ้นโดยคํานึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่น ของดิฉันและคณะที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลตะกุด ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดผลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลตะกุดเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างให้ตำบลตะกุดเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณคะ นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด