เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือ การเลื่อนและแต่งตัั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ , การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , การรับแจ้งขุดดินถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลตะกุด