messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือ /แนวทางปฏิบัติ การยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , การรับแจ้งขุดดินถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
คู่มือการปฏิบัติงาน "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
คู่มือการปฏิบัติงาน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตัั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตะกุด