info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิตบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อธุรกรรมงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนัก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้ 12,711
เดือนที่แล้ว 21,315
ทั้งหมด 109,631