info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิตบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อธุรกรรมงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนัก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 701