info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
ตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow คลังความรู้ (ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ)
insert_drive_file สรุประบบราชการ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนระดับ เป็นระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file สรุปข้อบกพร่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file การเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file สรุปความรู้ ถาม-ตอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แนวทางการโอนและการย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file แผนจัดการความรู้ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ถามตอบ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
photo การพิมพ์หนังสือราชการ ประเภทหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63