ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถกระบะบรรทุก (ยกเท มีข้างเสริม) หมายเลขทะเบียน 84-0904 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง