ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : SvWWMj1Mon35543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเทศบาลตำบลตะกุดได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566) 2. มิเป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย) ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯกับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน โทร 036-200794