ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (สถ./ผถ. 3/1)
ชื่อไฟล์ : zupG6bETue102433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี 2.สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 3. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ เขต 1 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดสะตือ -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดสะตือ เขต 2 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดบ้านกล้วย -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564


ชื่อไฟล์ : KTn8Hh0Tue102443.jpg

ชื่อไฟล์ : dRfFFo2Tue102443.jpg

ชื่อไฟล์ : aq42mZfTue102443.jpg

ชื่อไฟล์ : h38WPBqTue102443.jpg

ชื่อไฟล์ : Nh42b6tTue102451.jpg

ชื่อไฟล์ : mKFbSIDTue102451.jpg