เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ร่วมโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี
รายละเอียด : วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้า ร่วมโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 7 หน่วยงาน ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้ 1. นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี 2. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตําบลตะกุด 3. นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง 4. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง 5. สิบตรียอด พันธ์ตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากข้าวสาร 6. นายสมอ พรมหนูนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 7. นายทองสุข พลพหล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผึ้งรวง สืบเนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส่งมอบ การถ่ายโอนภารกิจ งานวาง และปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองสระบุรี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ตามบันทึกการส่งมอบ ถ่ายโอนภารกิจ งานวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยให้ เทศบาลเมืองสระบุรี เป็นแกนนําหลัก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ดําเนินการวาง และปรับปรุงผังเมืองรวม ต่อไป ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ยังคงทําหน้าที่ให้คําแนะนํา คําปรึกษา และร่วมดําเนินการตามขอบเขตการถ่ายโอน (ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ) และตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น จัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมทั้งนี้ ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และครบกําหนดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จึงได้ทําบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และสอดคล้องกับการพัฒนาของท้องถิ่น
ผู้โพส : admin