ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เทศบัญญัติงบประมาณ
1586
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (07 มิถุนายน 2561)19
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 ตุลาคม 2560)1
01.ปกเทศบัญญัติ (26 ตุลาคม 2558)31
02.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. (26 ตุลาคม 2558)13
03.คำแถลง (26 ตุลาคม 2558)14
04.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน แบ่งตามแผนงาน (26 ตุลาคม 2558)17
05.ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (26 ตุลาคม 2558)15
06.รายงานประมาณการรายรับ (26 ตุลาคม 2558)10
07.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (26 ตุลาคม 2558)10
08.รายงานประมาณการรายจ่าย (26 ตุลาคม 2558)15
09.(1) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)7
09.(2)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)4
09.(3)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)2
09.(4)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)5
10.(1)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)2
10.(2)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)4
10.(3)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)6
11.ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 ตุลาคม 2558)5
18 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ