ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
หัวหน้าส่วนราชการ
1705

(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ