ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสร (19 พฤศจิกายน 2561) 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (24 ตุลาคม 2561) 33

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
ขอขอบคุณผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพิ่มเติม ดังนี้1 คุณมนต์ฤดี ประกอบกิจ จำนวน 1 เครื่อง2 ด.ญ.สุวีรา ขันธวิทย์ จำนวน 2 เครื่อง3 น.ส.บุณยวีย์ ขันธวิทย์ จำนวน 1 เครื่อง 4 นายสมหมาย พวงกุหลาบ จำนวน 5 เครื่อง5 นางนัยนา วิรัติ จำนวน 2 เครื่อง6. นางสาวชัญญานุช วัดเมือง จำนวน 5 เครื่อง7.นางกัญญา สุวรรณเวช จำนวน 1 เครื่อง8. นางพรรณิภา วิไลเลิศ จำนวน 2 เครื่อง9. นางสงกรานต์ จีนบัว จำนวน 8 เครื่อง10. นายวีระ สินพรหม จำนวน 1 เครื่อง11. นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม จำนวน 2 เครื่อง12. นางสิริพร ศรีเปรม จำนวน 4 เครื่องเทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญในโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโครงการนี้ ยังรอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากท่านอยู่นะคะ ติดต่อบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร 036 - 200794 (6 ภาพ)

เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (7 ภาพ)

แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก นางสมพิศ แก้วปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด จำนวน 9 เครื่อง นายยุทธนา ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 เครื่อง ประชาชน 97 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (3 ภาพ)

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ขอแจ้งรายนามผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่ากับเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ (3 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ