ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
สมาชิกสภาเทศบาล
2611

(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ