ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ผู้นำชุมชน
1421

(นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง)
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-9488898
(นายวัลลภ แสงทับทิม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-2385444
(นายอะเนก เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-1523176
(นายเกตุมณี เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-8110926
(นายชำนาญ กล้วยน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 086-1214042
(นางสมพิศ แก้วปัญญา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 081-3853874
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ