ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวภายในเทศบาล
1713
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลตะกุด ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดสระบุรีเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุ (27 พฤศจิกายน 2561)2
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 พฤศจิกายน 2561)3
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลตะกุดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต (15 พฤศจิกายน 2561)2
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บึงชล (12 พฤศจิกายน 2561)5
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การประกวดกระทงโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 (06 พฤศจิกายน 2561)6
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตะกุด (30 ตุลาคม 2561)10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ (19 ตุลาคม 2561)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) (19 ตุลาคม 2561)9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (19 ตุลาคม 2561)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธรรมเนียม (08 ตุลาคม 2561)9
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (08 ตุลาคม 2561)15
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล"หมอสระบุรีชวนวิ่ง"ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัคร 200 บาทได้รับเสื้อหมอชวนวิ่ง 1 ตัว ในระยะทาง 2.5 และ 4.5 กิโลเมตร ส (10 กันยายน 2561)
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย (22 สิงหาคม 2561)14
ชอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนงานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (ช่วงสระบุรี - นครราชสีมา) (22 สิงหาคม 2561)14
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (07 สิงหาคม 2561)15
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (01 สิงหาคม 2561)5
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (01 สิงหาคม 2561)4
ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ กับเทศบาลตำบลตะกุดในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 (01 สิงหาคม 2561)16
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโครงการชลประทานสระบุรี เรื่อง แจ้งเตือนการเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (01 สิงหาคม 2561)17
ข่าวประสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (24 กรกฏาคม 2561)21
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน "เซินติญ" (18 กรกฏาคม 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (10 กรกฏาคม 2561)18
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ (06 กรกฏาคม 2561)6
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (07 มิถุนายน 2561)7
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 (25 พฤษภาคม 2561)24
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า (22 พฤษภาคม 2561)7
ด้วย เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระบุรีว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ และภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ (15 พฤษภาคม 2561)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ (02 เมษายน 2561)40
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจาก สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดมากในปัจจุบัน ทางปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลตะก (26 มีนาคม 2561)4
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (24 มกราคม 2561)4
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการปิดประกาศจึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดู แผนที่ แผนผังข้อกำหนด และรายการประก (19 มกราคม 2561)3
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตะกุดสวดมนต์ข้ามปี สร้างความดีให้แก่ตน ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 ธั (29 ธันวาคม 2560)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (21 ธันวาคม 2560)5
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (13 ธันวาคม 2560)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่า ที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตเ (01 พฤศจิกายน 2560)1
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภา (01 พฤศจิกายน 2560)1
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลตะกุด ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561- (01 พฤศจิกายน 2560)16
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านชำระภาษีตรงเวลา (01 พฤศจิกายน 2560)40
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ (25 ตุลาคม 2560)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ (ภารกิจงานดอกไม้จันทน์) (20 ตุลาคม 2560)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ตุลาคม 2560)6
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 กรกฏาคม 2560)3
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1 (19 กรกฏาคม 2560)6
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (17 กรกฏาคม 2560)2
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อห (20 มิถุนายน 2560)11
ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิถุนายน 2560)50
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (07 มิถุนายน 2560)42
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งขยะอันตราย (29 พฤษภาคม 2560)10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (27 เมษายน 2560)4
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำหมัน แมว และ สุนัข ฟรี (19 เมษายน 2560)11
80 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ