ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองสาธารณสุขฯ
1231

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นางรติรส แรกขึ้น)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ