ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองช่าง
2166

(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุพตร สุณะเทพ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นางสาวณัฏฐกานต์ แสงนวล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจักรกฤษ์ เพ็ชรสิงห์)
คนงานทั่วไป
(นายสุนทร เขียวนรภัย)
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ