ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองคลัง
1372

(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางนัยนา วิรัติ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
(นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
(นางวรลักษณ์ คณานุกูล)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางพภัสสรณ์ กูลกิจจรัสชัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวนันท์นภัส สีทา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางทิพวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางจินตนา รางแดง)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(นางสาวธัญชนก อุตมะ)
คนงาน
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ