ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองการศึกษา
1482

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ)
ครู
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสิริพร ศรีเปรม)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ