ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองการประปา
1314

(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงานทั่วไป
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นายพิชัย กิจสมัคร)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ