ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จั (26 มีนาคม 2561) 9
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณด้านหน้าอาค (26 มีนาคม 2561) 10
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซ (26 มีนาคม 2561) 26
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. และซ่อมเปลี่ยนฝา คส (26 มีนาคม 2561) 22
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 แยก 2 (ตู้น้ำหยอดเหรียญ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุ (26 มีนาคม 2561) 5
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 แยก 1 (ศาลเจ้า) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเม (26 มีนาคม 2561) 27
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอยหน้าซุ้มวัดบ้านกล้วย (26 มีนาคม 2561) 27
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี (19 ธันวาคม 2560) 44
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเ (19 ธันวาคม 2560) 3
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะก (14 พฤศจิกายน 2560) 4

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับท่านพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง ตำบลตะกุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ภาพ)

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในตำบลตะกุด โดยท่านนายกสมศักดิ์ พวงกุหลาบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลตะกุด สมาชิก อสม.ตำบลตะกุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เข้าร่วมขบวนรณรงค์ผ่านถนนเส้นทางในตำบลตะกุด และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด (7 ภาพ)

ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 - 6 อสม.ตำบลตะกุด จัดโครงการนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพ กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุ ชุมชนและหน่วยงานราชการ (5 ภาพ)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธงชาติไทย และขอเชิญชวนข้าราชราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน แต่งกายด้วยสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 (1 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ